خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇

شما کاربران محترم گلوبایت کتاب می توانید کتب و منابع الکترونیکی  یکی از بهترین سایت های  انگلیسی به نام business case studies را پیدا کنید، به گلوبایت سفارش داده و با قیمت پایینی در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل بگیرید.

کتاب های سایت Business Case Studies-گلوبایت کتاب-WWW.Globyte.ir/wordpress/برخی از کتب موجود در زیر آمده است اما جهت دیدن کتب بیشتر به سایت این انتشارات businesscasestudies مراجعه کنید و نام کتاب مورد علاقه خود را از طریق لینکدرخواست کتاب به گلوبایت سفارش دهید.

 لیست کتب موجود در Businesscasestudies :

 

Edition 10 Business Case Studies eBook

The Edition 10 e-book contains 38 unique case studies that give you a real insight into modern bus..

£۳۹٫۹۹

Edition 11 Business Case Studies eBook

Edition 11 contains 35 unique easy-to-read and accessible case studies, which keep you in the know..

£۳۹٫۹۹

Edition 12 Business Case Studies eBook

Edition 12 gathers together 33 unique case studies, all presented in an open and accessible format..

£۳۹٫۹۹

Edition 13 Business Case Studies eBook

Edition 13 collects 39 unique studies that reflect both the business studies curriculum and the co..

£۳۹٫۹۹

Edition 14 Business Case Studies eBook

Edition 14 contains 40 open and easy-to-read case studies from across the business studies curricu..

£۳۹٫۹۹

Edition 15 Business Case Studies eBook

Edition 15 contains 33 case studies in an open and accessible format. Not only do the case studies..

£۳۹٫۹۹

Edition 16 Business Case Studies eBook

Edition 16 gathers 31 unique case studies that reflect the business studies curriculum in an engag..

£۳۹٫۹۹

Edition 17 Business Case Studies eBook

Edition 17 collects 29 unique case studies that not only reflect the curriculum, but also offer a ..

£۳۹٫۹۹

Edition 18 Business Case Studies eBook

Edition 18 is the most recent addition to Business Case Studies Business Case studies, and collect..

£۳۹٫۹۹

External Environment Business Case Studies Volume 1 eBook

This e-book is the first of two external environment volumes that helps you get to grips with the ..

£۲۹٫۹۹

External Environment Business Case Studies Volume 2 eBook

The second of the external environment volumes collects the last 14 related case studies, helpi..

£۲۹٫۹۹

Finance Business Case Studies Volume 1 eBook

This volume focuses on the tricky subject of finance, gathering 14 related case studies that’ll..

£۲۹٫۹۹

Marketing Business Case Studies Volume 1 eBook

This e-book is the first of three marketing focused volumes and collects together many of the v..

£۲۹٫۹۹

Marketing Business Case Studies Volume 2 eBook

The second of the marketing volumes expands on the first, offering a further 16 topics to stude..

£۲۹٫۹۹

Marketing Business Case Studies Volume 3 eBook

The third and final marketing volume gathers together the last 14 case studies relating to the ..

£۲۹٫۹۹

Operations Business Case Studies Volume 1 eBook

Operations can be tricky to get your head around, but with this e-book collecting together 19 spec..

£۲۹٫۹۹

Operations Business Case Studies Volume 2 eBook

The second of the operations volumes compliments the first with a further 19 case studies to he..

£۲۹٫۹۹

People BusinessCaseStudies Volume 1 eBook

The first of the people focussed volumes collects together 15 case studies that explore some of..

£۲۹٫۹۹

People BusinessCaseStudies Volume 2 eBook

The second of the four people focussed e-books looks at how businesses deal with recruitment an..

£۲۹٫۹۹

People BusinessCaseStudies Volume 3 eBook

The third of the people focussed volumes gathers another 17 related case studies, making sure y..

£۲۹٫۹۹

People BusinessCaseStudies Volume 4 eBook

The last in the people focussed volumes looks at management and leadership styles and corporate..

£۲۹٫۹۹

Strategy BusinessCaseStudies Volume 1 eBook

The first of the strategy focussed e-books collects 20 open and easy-to-read case studies that ..

£۲۹٫۹۹

Strategy BusinessCaseStudies Volume 2 eBook

The second of the strategy volumes collects a further 23 case studies, all presented in the fam..

£۲۹٫۹۹

Strategy BusinessCaseStudies Volume 3 eBook

The third and final volume in the strategy series collects the last 13 case studies together. The ..

£۲۹٫۹۹

The Complete Collection BusinessCaseStudies eBook

The complete collection has all you need to know to excel in your exams and keep a lifelong unders..

£۳۹۹٫۹۹

The Editions Collection BusinessCaseStudies eBook

The Editions Collection compiles all 249 case studies from editions 10-17, allowing you to really ..

£۳۹۹٫۹۹

The Environment Collection BusinessCaseStudies eBook

This e-book gathers up all 37 environmentally focused case studies in one handy place, making s..

£۴۹٫۹۹

The Finance Collection BusinessCaseStudies eBook

This collection focuses on the tricky subject of finance, gathering 14 related case studies tha..

£۲۹٫۹۹

The Marketing Collection BusinessCaseStudies eBook

This e-book collects all 50 case studies from the three marketing volumes, making it easy for y..

£۷۹٫۹۹

The Operations Collection BusinessCaseStudies eBook

This e-book gathers together all 38 operations case studies in one handy collection, allowing y..

£۴۹٫۹۹

The People Collection BusinessCaseStudies eBook

This e-book collects all 70 people focussed case studies from four volumes to give you everythi..

£۱۰۹٫۹۹

The Strategy Collection BusinessCaseStudies eBook

This collection gathers up all 56 strategy case studies from three volumes, making sure you onl..

£۷۹٫۹۹

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇