اشتباهات رایج در طرح های پژوهشی

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇
0 0 رای
رتبه بندی

اشتباهات رایج و متداول در تدوین یک طرح پژوهشی

۱- انتخاب مسئله تحقیق را تا گذراندن تمام دروس یا بیشتر آنها به تعویق می اندازند

۲- اولین ایده تحقیقی یا موضوع پیشنهادی را بدون انجام بررسی انتقادی می پذیرند

۳- مسئله ای را برای تحقیق انتخاب می کند که خیلی وسیع یا خیلی مبهم است

۴- فرضیه های تحقیقی مبهم یا غیر قابل آزمایش را تدوین می کند

اشتباهات متداول در مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

۱- به خاطر شروع هرچه زودتر تحقیق ادبیات تحقیقی مربوط را با شتاب زدگی مطالعه می کنند .

۲- بیش از حد بر منابع دست دوم ، اعتماد وتاکید می کنند .

۳- در هنگام مطالعه مقاله های تحقیقی ،بر روی یافته های پژوهشهای گذشته تمرکز کرده واز بررسی روشهای جمع آوری واندازه گیری در آن پژوهشها خود داری می کنند

۴- منابع دیگری را نظیر روزنامه ومجله های عمومی که اغلب شامل مقاله ها وبحثهای مفیدی در زمینه موضوع مورد تحقیق هستند ،نادیده می گیرند

۵- در تعریف دقیق ورضایت بخش ازعنوان تحقیق کوتاهی می کنند وهمین امر ،موجب محدود شدن مطالعه ادبیات تحقیق می شود.مرورگسترده ووسیع منابع نیز ممکن است موجب دلسردی شود.

۶- اطلعات کتابشناختی را نادرست یادداشت می کنند ،به طوری که در صورت نیاز نمی توانند آنها را پیدا کنند

۷- بدلیل عدم درک روشن طرح تحقیق توسط دانشجو ،مطالب وموارد بی اهمیت زیادی فیش برداری می شود.

اشتباهات متداول در جمع آوری داده ها

۱- به برقراری وحفظ ارتباط با آزمودنیها توجه کافی نشان نمی دهند .این امر منجر به نگرش منفی در آزمودنیها وکاهش اعتبار می شود.

۲- به منظور سهولت تغییراتی را در نحوه انتخاب آزمودنیها ایجاد می کنندودر نتیجه باعث تضعیف طرح تحقیق می شوند

۳- در تشریح اهداف ادازه گیری تحقیق برای افراد متخصص کوتاهی می کنند

۴- در ارزشیابی روشهای اندازه گیری موجود قبل از انتخاب روش نهایی کوتاهی می کنند .این مسئله باعث می شود از روشهای بی اعتبار ووسایل اندازه گیری نامناسب در تحقیق استفاده شود.

۵- ابزارهایی رادراندازه گیری خود به کار می برند که از پایایی زیادی برخوردار نیستند

۶- روشهایی را برای اندازه گیری به کار می برند کع شرایط لازم را برای اجرا ندارند

اشتباهات متداول در کاربرد وسایل اندازه گیری

۱- به اعتبار محتوایی ابزار توجه نمی کنند

۲- نقش مجریان تحقیق در در جمع آوری داده هارا کنترل نمی کنند

۳- اعتبار وپایایی وسایل اندازه گیری را به صورت کلی بررسی می کنند

۴- بدون ارزشیابی اعتبارداده ها ،فرض می کنند ابزار آنچه را ادعا می کند می تواند اندازه گیری کند

۵- وسایلی را برای اندازه گیری به کار می برند که برای اجرا وتجزیه وتحلیل آن آموزش کافی ندیده اند

۶- وقت زیادی را برای اجرای آزمونهای طولانی به کار می برند ، وآزمونهای کوتاهتر را که هدف را اندازه گیری می کنند مورد استفاده قرار نمی دهند.

۷- وسایل اندازه گیری را قبلا به صورت آزمایشی اجرا نمی کنند

اشتباهات رایج در استفاده از ابزار آماری ( تکنیکهای آماری)

۱- ابزارهای آماری صحیح یا مناسبی را برای تجزیه وتحلیل موضوع مورد استفاده ،انتخاب نمی کنند .

۲- داده های تحقیقی را جمع آوری می کنند ، سپس می کوشند برای تجزیه وتحلیل آنها ابزار آماری مناسبی پیدا کنند .

۳- در مطالعاتی که می توان روشهای آماری مختلفی را به کار برد ،تنها ازیک روش آماری استفاده می کنند.این امر اغلب به نادیده گرفتن نتایجی منجر می شوند که می توانندسهم مهمی در پایان نامه داشته باشند .

۴- از ابزار آماری در موقعیتهایی استفاده می کنند که داده ها ،مفروضه هایی را که ابزار ها بر آنها مبتنی هستند ، برآورده نمی کنند .

۵- در بیان اختلافهای جزیی که از نظر آماری معنی دار هستند اغراق می کنند .

۶- درشرایطی که نمی توانند از همبستگی پیرسون استفاده کنند، از به کار بردن روشهای تحلیلی همبستگی ،خودداری می کنند.

۷- اغراق در تفسیر معنی ضریب همبستگی

اشتباهات متداول در طرح وروش تحقیق

۱- جامعه آماری مورد بررسی را به طور دقیق تعریف نمی کنند.

۲- نمونه هایی با حجم کم را انتخاب می کنند ودر نتیجه نمی توانند زیر گروههای موجود درتحقیق رامورد تجزیه وتحلیل قرار دهند .

۳- سعی می کنند از پاسخگویانی استفاده کنند که داوطلب شرکت در تحقیق هستند.

۴- طرح تحقیق خودرا به خاطر سهولت اجرا وجلب توجه مدیران یا سفارش دهندگان در هنگام اجرای طرح تغییر می دهند ودر نتیجه از اعتبار طرح می کاهند.

۵- در انجام تحقیق می کوشند تا داده های بیشتری را جمع آوری کنند وهمین امر سبب فشار زیاد به آزمودنیها ودر نتیجه منجر به عدم همکاری آنان می شوند.

۶- کوشش می کنند که مطالعه ای را که به ۲ یا ۳ سال وقت نیاز دارد ، در مدت یک ترم تحصیلی به اتمام رسانند

۷- جزییات برنامه جمع آوری اطلاعات را به منظور اجتناب از عیان شدن اشتباهات ،به صورت کامل وکافی بیان نمی کنند.

۸- قبل از اجرای تحقیق مطالعه مقدماتی را انجام نمی دهند یا وسایل وروشهای اندازه گیری را مورد آزمون قرار نمی دهند .

اشتباها متداول در پردازش داده ها

۱- روش منظمی را برای کدگذاری و ثبت داده ها مشخص نمی کنند

۲- جزئیات تغییرات ارزشهای داده ها را هنگام اجرای روش توضیح نمی دهندودر هنگام توصیف داده ها ،قادر به یاد آوری آنچه اتفاق افتاده است نیستند.

۳- روش امتیاز دهی سوالها در جریان انجام تحقیق را تغییر می دهند.

اشتباهات متداول در تهیه گزارش تحقیق

۱- فعالیتهای مربوط به تهیه منابع وماخذرا تا اتمام تحقیق به تعویق می اندازند.

۲- در فیش برداری اطلاعات ضروری برای تدوین گزارش نهایی کوتاهی می کنند .

۳- تنظیم مطالب بر مبنای زمان تدوین انجام گزارش انجام می شود نه معیارهای علمی .

۴- اهمیت منابع به لحاظ ارتباط با موضوع نادیده گرفته می شود وبه همه آنها جای یکسان داده می شود .

ادامه اشتباهات تدوین گزارش

۵- نتایج بدست آمده جاصل از مطالعه منابع مرتبط با موضوع را به خوبی مطالعه نمی کنند

۶- نقل مستقیم از آثار را زیاد به کار می برند ، ازبیان مطالب با جملات خود کوتاهی می کنند .

۷- در باره روش انتخاب نمونه وشاخصهای اندازه گیری به کار برده شده توضیح کامل ومناسبی نمی دهند.

۸- از تاکید بر یافته های مهم خود داری می کنند . .قت زیادی را صرف داده های جزیی می کنند .

اشتباهات متداول در تحلیل محتوی

۱- محتوایی را انتخاب می کنند که به سهولت قابل دستیابی است وغالبا نمونه بدون سوگیری تمام محتوایی که از آن انتخاب شده است ، نیست وارتباطی به هدف تحقیق ندارد.

۲- پایایی روشهای تحلیل محتوای مورد نظر را تعیین نمی کنند.

۳- روشی را برای طبقه بندی به کار می برند که به اندازه کافی مشخص وجامع نیست .

اشتباهات متداول در مطالعات پیمایشی

۱- پرسشنامه را برای مطالعه مسایلی به کارمی برند که حل آن مسایل با استفاده از روشهای دیگر ،نتایج تهتری را در برخواهد داشت .

۲- توجه کافی به تهیه وتنظیم پرسشنامه ندارند وآنرا به صورت آزمایشی اجرا نمی کنند .

۳- پرسشهای زیادی را در پرسشنامه می گنجانند واین امر موجب اتلاف وقت پاسخ دهندگان می شود .

۴- درتدوین پرسشنامه به نکات چاپی ،املایی،ونظایرآن کمترتوجه می کنندکه درصورت رعایت ،تصویرمثبتی را در ذهن پاسخ دهنده ،به وجود می آورد.

۵- به منظور دست یافتن به سوگیریهای ممکن،آزمودنیهایی را که به پرسشنامه جواب نداده اند ،مورد بررسی قرار نمی دهند.

خواهشمندیم اگر از گلوبایت رضایت دارید به دوستان خود هم معرفی کنید 😊👇
گلوبایت در اینستاگرام گلوبایت در تلگرام
0 0 رای
رتبه بندی
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
0 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است.
بازخوردها
دیدن همه نظرات
0
خوشحال میشیم در مورد این مطلب نظر دهید.x