میزان مقاومت درب ٢٠۶ در مقابل کج شدن ، پس از نصب پک تقویت درب سرقت ناموفق از خودروی ۲۰۶ که پک کامل تقویت درب...