بهار که از راه می‌رسد جوانه سر می‌زند، شکوفه می‌شکفد باران نم‌نم می‌بارد  آسمان نفس می‌کشد اما بهار که از راه می‌رسد زمین سبز می‌شود...