شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطرنفس بقیه الله آمد با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین یک ماه و سه خورشید در...