میزان مقاومت درب ٢٠۶ در مقابل کج شدن ، پس از نصب پک تقویت درب باز کردن درب کاپوت و سرقت ECU (کامپیوتر) در عرض...