درود خداوند بر تو باد آن گاه که مادر را سلام گفتی و فرشتگان به تحسین جمال بی‌مثالت پرداختند درود خداوند بر تو باد آن...