علوم پزشکی شهید بهشتی جذب نخبگان را اولویت مهم دانشگاه دانست. به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از ایسنا، رئیس مرکز امور هیأت علمی دانشگاه...