نخستین پرواز آزمایشی هواپیمای خورشیدی که قرار است سال آینده به سمت استراتوسفر(۲۵ هزار متری) زمین اوج گیرد، انجام شد. به گزارش گلوبایت کتاب به...