به گزارش گلوبایت کتاب به نقل از گاردین، «همه برای فرزندانم» داستان واقعی مادری استرالیایی است و شرح اینکه پس از بوسه آخر هنگام خداحافظی از فرزندانش...