به گزارشگلوبایت کتاب به نقل از «گاردین»، منتقد این کتاب که در حوزه نوجوانان نوشته شده گفته است زبان ابداعی خیابانی سیاه‌پوستان خیابانی در این کتاب...