احادیث «هرکس ایمان داشته باشد، هرچه خدا برایش مقدر کرده، خوب است و چیزی را آرزو نمی کند مگر اینکه خدا برایش مقدر کرده باشد».۱...