«نیکی بولرمن» معلم کلاس سوم در بوستون بیش از۱۵۰ هزار دلار( ۵۱۰ میلیون تومان) جایزه خود را به صورت کتاب به دانش آموزان مدرسه روچستر...