دبیرخانه اولین کنفرانس ملی پلیمر و رنگ طی پیامی اعلام داشت: با استعانت از خداوند متعال و با حمایت و همکاری موثر موسسه مدیریت کنفرانس...